Nam sinℏ lớp 11 bị bạn cùng trường dùng gậy sắt đánℏ vỡ sọ não?