Cho gái bán d̼â̼m̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼, dùng ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ép trả n̼ợ̼