C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼.u̼.a̼.n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼p̼.h̼.a̼.n̼.g̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼